Atribuțiile subprefectului

Subprefectul îndeplinește urmãtoarele atribuții delegate de cãtre prefect:
1) cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice:
– analizeazã activitatea desfãșuratã de serviciile publice deconcentrate, de Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Ialomița și de Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița și elaborezã
propuneri pentru îmbunãtãțirea activitãții acestora pe care le înainteazã prefectului;
– examinarea, împreunã cu conducãtorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritãțile
administrației publice locale, a stadiului de execuție a unor lucrãri și acțiuni care se deruleazã în
comun;
– consultarea conducãtorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc mãsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
– asigurarea transmiterii ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de mãsuri cu caracter ethnic sau de specialitate cãtre conducãtorul instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituției prefectului;
– asigurarea examinãrii proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare privind execuția
bugetarã întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, dupã caz, prin ordin al ministrului ori al conducãtorului organului administrației publice centrale organizat la nivelul unitãților administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
– întocmirea proiectului regulamentului de funcționare a colegiului prefectural, cu respectarea
prevederilor regulamentului-cadru;
– dispunerea mãsurilor în vederea organizãrii ședințelor colegiului prefectural, stabilirea, dupã
consultarea conducãtorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi și a listei invitaților, pe care le înainteazã prefectului;
– urmãrirea modului de îndeplinire a hotãrârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija
secretariatului colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectãrii acestora, pe care le înainteazã prefectului;
– gestionarea și urmãrirea mãsurilor dispuse de cãtre prefect în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgențã, precum și a hotãrârilor luate în cadrul comitetului județean pentru situații de urgențã;
2) cu privire la conducerea operativã a Instituției Prefectului, județul Ialomița:
– asigurarea conducerii operative a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului;
– elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
– asigurarea elaborãrii proiectului ordinului prefectului privind înființarea și organizarea oficiilor
prefecturale și transmiterea acestuia cãtre Ministerul afacerilor interne;
– asigurarea transmiterii cãtre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
– primirea, distribuirea corespondenței și urmãrirea rezolvãrii acesteia în termenul legal;
 – elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le
prezintã prefectului;
– asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ cãtre Ministerul Afacerilor
Interne, precum și publicarea în monitorul oficial al județului;
– îndrumarea metodologicã a secretarilor unitãților administrativ-teritoriale din județul Ialomița, cu
excepția secretarului general al județului Ialomița;
– gestionarea și urmãrirea îndeplinirii mãsurilor dispuse de cãtre prefect cu privire la realizarea
sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
– stabilirea și urmãrirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;
– înaintarea cãtre prefect de propuneri cu privire la organizarea și desfãșurarea circuitului legal al
lucrãrilor, informarea documentarã, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea
documentelor;
– acordarea de consultanțã autoritãților administrației publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrãțire și aderare, inițiate de acestea;
– verificarea documentației și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe
teritoriul României, care urmeazã sã producã efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al
Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la
Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999,
aprobatã prin Legea nr. 52/2000, cu modificãrile ulterioare;
– aprobarea eliberãrii de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția
celor care conțin informații clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;
– asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;
– exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicãrii actelor normative cu caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
3) îndeplinirea atribuțiilor în calitate de funcționar de securitate.
4) îndeplinirea și altor atribuții stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului.
Ordinele prefectului sunt contrasemnate de subprefect dacã are sarcina de a le pune în aplicare.
În lipsa prefectului, atribuțiile acestuia se asigurã de cãtre subprefect.